همکاری

 

جریان می‌خواهد تیم نویسندگان خود را گسترش دهد. اگر خیال نوشتن دارید، اگر فکر می‌کنید مترجم خوبی هستید، اگر می‌خواهید نوشتن را یاد بگیرید، ما را هم در جریان بگذارید. برای این کار کافی است متنی 300 کلمه‌ای به عنوان نمونه بفرستید و به آدرس ای‌میل زیر بفرستید:

job[at]jaryaan.ir

نوشته‌های شما به نام خودتان در جریان منتشر خواهد شد و پس از مدتی عضوی از تیم جریان می‌شوید. بدیهی است به نوشته‌هایی که در جریان منتشر می‌کنید، حق‌التحریر تعلّق می‌گیرد.